بازیکنان عزیز

ثبت نام سرور 8 با ویرایش 4، چهارشنبه 1 آذر آغاز، و بازی در این سرور 2 روز بعد از ثبت نام

در تاریخ 3 آذر شروع خواهد شد.

لینک ثبت نام : http://ts8.travian.ir/anmelden.php

با تشکر